waarderegie / bedrijfsenergetica

Energetiseren = omwaarderen

tuningpage Een veel beter begrip voor veranderen is energetiseren van andere waarden, dus herwaarderen ofwel omwaarderen. Veranderen is dus anders zien. Het is ompolen van energie. Dus herkaderen van betekenis en daaruit voortkomende acties. Alles is immers in krachtenvelden aanwezige energie. Affectief ondernemen en een affectieve werkinzet zal dus tot de beste resultaten leiden..

Dit omwaarderingsschema is dus gericht op waardeinnovatie:
1. mindsetting, vanuit het omdenken naar het omwillen. Het centrale omwaarderingsthema is: probleem = situatie = kansen. De energie wordt omgedacht en anders gefocused. Na-denken wordt dus gefocused voor-denken.

2. sensetuning, van omwillen naar omvoelen. Het gaat om omwaarderen en afstemmen van zin en gevoel als voedende energie op de mindset. Dit komt tot  uitdrukking in de kracht van het waardenfundament dat patroonmatig  gericht is op belichaming van betekenis.
3. worktuning, van omvoelen naar omgaan (met). Gaat over daadwerkelijk omwaarderen en afstemmen van acties en werk vanuit waardenpatronen en betekenis op het realiseren van resultaten door te doen wat werkt.  Realiteit = werkende performancegerichte energie. Realiseren is presteren en impliceert dus een voortdurende performing act.
4. knowledgetuning, van ermee omgaan naar omdenken. Omwaarderen van weten, kennis en kunde gebaseerd op ervaringen in de dagelijkse realiteit die wordt gekoppeld aan de succesfactoren van de zaak en persoonlijke ambities.

Omwaarderen is aldus een belevingscyclus gericht op de verwerkelijking van een nieuwe waarderealiteit. Het zorgt dus voor waardegeneratie die de vorm heeft van een alsmaar doorgaande waardespiraal zoals in het schema waarderegie hierna staat weergegeven.

Waardeinneroutergovregie 

Waarderegie ofwel waardesturing vergt heel wat weterij, verbeelderij, zingeverij en waarmakerij  Waarderegie is gericht op het vergroten van de betekenis van de waardemakers. Dat houdt in voor:
a. ideeën/kansen: het aantal en de kwaliteit van ideeën/kansen die voortkomen uit de mindset;
b. betekenis: bewustwording van wat er veelal onderbewust groeit aan zin, gevoel en betekenis door classificatie van waarden met zicht op hun samenhang. Energiepatronen worden zichtbaar gemaakt in een waardenveld dat tevens de bekrachtiging is van aanwezige sterkten. Deze worden gericht op betekenis voor klant en maatschappij.
c. performance: het resultaat van doen wat werkt voor dienst, product en merk, aangegeven door controls als bv. performance indicators die zijn gericht op de succesfactoren.
d. ambitiekennis: met de dieptemaat wordt het de mate van zelfkennis en de mate van kennis van succesfactoren aangegeven. Ontwikkeling van vakkennis wordt hierop aangepast.

Waarderegie bestaat uit:
1. de inside-out uitdagingscyclus: met de zon mee, in het schema aangeduid als inner governance. De waardecreatie- en waardebelevingcyclus. De persoonlijke/menskant met zijn energetische ontwikkeling is dan het vertrekpunt. De mens wordt hierbij beschouwd als een zichzelf voortdurend uitvindend proces met open mind. Al werkende weg wordt structuur gecreëerd. Het is organische groei. Het ontvouwt zich op basis van wat er al is in een voortdurende waardespiraal. .
2.  een outside-in systematische succesbeheersingscyclus: het  proces in de tegengestelde richting onderlangs, in het schema aangeduid als outer governance. Hierbij is de systeemkant het vertrekpunt  De mens wordt dan eerder beschouwd als van het systeem afhankelijk. Waarden en denken zijn dan meer afgeleiden van het gewenste succes.

Kern van bedrijfsenergetica : inner en outer governance
Energie is de bepalende factor voor de mate van slagen van een onderneming. Energie is aantrekkingskracht. Betekenis uitgedrukt in waarden is de grondkracht voor het energieniveau in bedrijf. Betekenis is dus energie van binnenuit de mens en vanuit systemen voor succesbeheersing. Het is de kunst om de betekenis te richten vanuit de eigen kracht, het eigen energieniveau en op weldaad. Hiervoor is inner en outer governance nodig. We gebruiken hier de term governance omdat die verwijst naar een goed ondernemingsbestuur dat ook is gericht op maatschappelijke betekenis, de maatschappelijke waarden, de social impact. Governance komt dus voort uit innerlijke en uiterlijke krachten. Uit de mens respectievelijk systemen. Inner respectievelijk outer.

Inner governance  is innerlijke regie van de mens en heeft betrekking op wat hierboven uitdagingscyclus is genoemd. Uitdaging houdt namelijk in dat de mens moed toont en buiten zijn comfortzone gaat om te realiseren wat hij echt wil bereiken. Hiervoor is een gezonde neuroset nodig, een neuroconditie die tot stand komt vanuit bovengenoemde mindsetting en sensetuning. Door meditatiemethoden als mindfulness wordt het brein rustiger door de daling van de hersengolffrequentie en dat ontspant enorm. Het blijkt dat daardoor het concentratievermogen en daarmee de productiviteit en effectiviteit geweldig en permanent kunnen worden verbeterd. Dit kan getraind worden en er is sinds kort voor eenieder bereikbare EEG-apparatuur op de markt waarmee de resultaten en de werkelijke voortuitgang kunnen worden gemeten. Door het doorvoelen van wat er gebeurt kan alles worden getransformeerd naar betekenis. De bewust en onderbewust aanwezige neuropijn wordt met doorvoelen weggehaald omdat er acceptatie plaatsvindt van wat er is. Het verzet wordt opgegeven. Dat geeft ruimte aan DAO, De Aanwezige Oerkracht, om het concentratievermogen als vrijgemaakte energie met kracht te gebruiken voor vormgeving  van de zaak.

Adekwaat leidinghebben is vanuit de energetica bekeken dus eigenlijk gestoeld op neurosemantiek dwz. het creëren en ervaren van betekenis en het geestelijk en lichamelijk invullen ervan in gedrag, vaardigheden en prestaties. Neurologisch gecultiveerde persoonlijke inner governance geeft de bezieling voor levensvervulling. Vanuit talenten en vanuit een juiste houding. Bij inner governance  wordt al werkende weg gewerkt vanuit emergente processen die creativiteit en innovatie bewerkstelligen. Er wordt daarbij steeds gekeken naar wat feitelijk werkt (werk-e-lijk is). Waardedragend leiderschap wordt belichaamd vanuit de betekenis van de zaak. Met de waaromvraag van de zaak steeds op de achtergrond. Achter de waaromvraag ligt altijd het oerverlangen om maatschappelijk iets te betekenen. Dat is de eigenlijke zaak.

Outer governance is uiterlijke regie en heeft betrekking op de succesbeheersingscyclus als gangbare traditionele manier van denken in de westerse maatschappij. Het is het rationeel cybernetische model. Control is het trefwoord, business intelligence. Vanuit doelen, strategieën, planning worden eisen aan de uitvoeringscyclus gesteld terwille van opbrengsten en rendement (onder in schema). Vanuit critical success factors en prestatie-indicatoren wordt de wijze van samenwerken ingevuld (rechts in het schema). Dan wordt bepaald welke waarden en cultuur daarvoor nodig zijn (in schema bovenin). Uiteindelijk wordt pas het persoonlijke/menselijke, de bemensing ingevuld.

Kortom: bij de uitdagingscyclus gaat dat dus allereerst via de mens en zijn waardenprofiel. De uitdagingscyclus is energetisch en open, de succesbeheersingscyclus is systematisch en gesloten.

Company euconomics
Company economics kunnen inner en outer governance ondersteunen. Het is de energeticacomponent die vooral het economische aspect vertegenwoordigt. Het betreft systemen en kaders met de systeemdimensie in de verticale lemniscaat als basis. Het gaat om systeemsturing (onderin) en bezieling en zingeving (bovenin).
Bij de horizontale lemniscaat van de mens-/relatie dimensie komen de begrippen respectievelijk uit de psychologie en de sociologie. Bij de kaders en concepten van company
euconomics staat waarde centraal (eu = waarde/het goede). Circulariteit en duurzaamheid zijn herbij natuurlijke uitgangspunten.

Voor de invulling van company euconomics voor de zaak kunnen voor bovenin de verticale lemniscaat de principes van de volgende methoden worden gebruikt: het ziel-/bewustzijnsmodel van Barrett, spiral dynamics, managementdrives, oplossingsgericht werken, appreciative inquiry,  identiteitsbeleving en resonantie, eupsychisch leidinghebben, charisma- en energeticaprofielen van persoon en bedrijf. In het systeemsturingsgedeelte, onderin de verticale lemniscaat, kunnen voor invulling van company euconomics voor de zaak gebruikt worden: canvas business model generation, blue ocean strategy, waarde strategieën van Treacy, MVO, strategy-controlmodel van Simons, 7S-model, Rijnlands organiseren, jobs-to-be-done, value based scorecard op basis van valuedrivers, critical successfactors met balanced scorecard en key performance-indicators en verder de op deze website gepropageerde kaders en opzet.

Het is hierbij uitdrukkelijk de bedoeling dat steeds eerst onbevangen naar de cultuur wordt gekeken en dan pas naar deze eventuele bijpassende bedrijfskundige methoden.

Marketing = waarde-expressie.
Een belangrijk thema bij company euconomics is branding na standing. Richt jij jouw activiteiten primair op het merk of op waar je voor staat en gaat, namelijk jouw zaak en betekenis ? Als het goed is komt brandenergetica, de energie van merkwaarde en merkpersoonlijkheid juist voort uit waar de zaak voor staat. Contextstanding, het staan van jouw zaak in de context van de zaak van de klant is de ultieme bestaanskracht (‘right stand’) voor een bedrijf, merk en product of dienst. Het geeft aantrekkingskracht als men elkaar vindt op de intentie van de weldaad. Met de waardeformule in de context van de klant gezet, wordt het unieke, het waarom van de dienstverlening expliciet gemaakt en uitgedrukt in de kernboodschap. Standing is de basis voor valuetuning, waardeafstemming met klanten en cocreatie. Verschil tussen waarde-expressie en marketing is dat waarde-expressie door valuetuning/waardemaken eerst geeft en marketing primair neemt. Marketing kost energie, waardemaken geeft energie. Marketing kost geld, waardemaken brengt op !

Marketing in zuivere vorm moet marktcommunicatie zijn met de boodschap van  jouw bestaansreden Voor de klantcommunicatie vanuit standing is niets belangrijker dan de eigen inspiratie en bezieling, van waaruit je werkt. Een bijzondere experience ingebed in een conversatie zorgt voor de boodschap die een klant bewust maakt van zijn echte wens. Kernachtige zaakechte en zintuigaansprekende storytelling ondersteunt hierbij de intensiteit van het klantcontact. Iets nieuws en onverwachts geeft hierbij een extra dimensie aan dit contact. Aansluiting bij de belevingswereld en dromen van de klant maakt uiteindelijk fans en ambassadeurs die ervoor zorgen dat de dienstverlening viraal gaat..