kracht waarde-uitvoering

Waardejammen
Waarde-uitvoering is tuning, afstemming op elkaar. Dat wordt concreet met waardejammen op de waardecompositie.
Jammen heeft in de gebruikelijke betekenis met een muzikale uitvoering, een muzikale performance van doen. Bij waardejammen wordt dus gebruik gemaakt van de op deze website genoemde instrumenten voor tuning en uitvoering.
De leider van de jamsessie is altijd de organisatieverantwoordelijke voor de ondernemerspraktijk.

Waardejammen is gericht op alle zintuigen die, zoals het woord al aangeeft, instrumenten voor zingeving zijn. Zij geven betekenis en waarde. En dat voor een weldaad in de maatschappij. Beeldvorming, gevoelsuitingen, de toon (de vibe) worden  smaakvol en geurig opgediend. Iedere waardespeler doet mee vanuit eigen kracht en kunnen. Weldaadperformance met onderlinge steun in de jamsessie waar improvisatie in het hier en nu leidt tot een gewenste uitvoering. Je resoneert tegelijkertijd met waar je voor staat en natuurlijk ook voor gaat, de grondtoon. Het is spelen met waarde in zowel een vrije als een geordende belevingscontext van de klant. Met een adequaat ritme, tempo en timing. Tuned dus. Onderlinge resonantie en individuele virtuositeit geven kleur en geur aan de uiteindelijke uitvoering. Jammen maakt mogelijk waar tevoren niet aan is gedacht. Gaandeweg wordt antwoord gecreëerd.
Gamification, spelsimulatie, kan de beleving in het waardejammen bevorderen en ondersteunen.

De waardewerker / ondernemens
klavertje vierWaarderijk ondernemen heeft allereerst impact op jouzelf. Het begint bij jouw persoonlijk gedrag als dienstverlener. Met de dieptemaat kan de kracht van jouw ambitie worden gemeten. Vertrekpunt is de innoverende Zelfsturende Professional met de eigenschappen van een ondernemende waarderegisseur die waarde-eigenaar wil zijn. Ook in grotere bedrijven. De mens en zijn autonomie staan centraal bij de ondernemingsstijlen en organisatievormen. Dit houdt onder meer in dat:
– acquisitie van werk, het leveren van waarde en verantwoordelijkheid voor prestaties bij de professional zelf ligt. Service staat boven winst. Uiteraard wel met een adequate prijsstelling.
– er geen vaststaande functie is; er zelfsturende acties plaatsvinden en opkomende creativiteit wordt gefaciliteerd. Durven en doen is belangrijker dan plannen. Je gebruikt respons uit jouw omgeving als feedback voor zelfontwikkeling.
– er sprake is van een open cultuur; er alleen overleg is als dat nodig is en er geen vaste werkplekken en werktijden zijn.
– men zelf de benodigdheden en opleiding budgetteert, het salaris op een openlijke en natuurlijke manier wordt bepaald en men zelf de (financiële) administratie doet.

Er is geen hiërarchie. Er zijn dus geen managers meer, alleen zelfgekozen meewerkende coördinatoren. Werkende kernbegrippen zijn: openheid, transparantie, ruimte, verbondenheid, delen, geloof in het kunnen van werknemers en participatie. Er is een informele, plezierige, veilige en betrouwbare open cultuur met zelfsturingsmogelijkheden. De echte ondernemens is aanwezig. Lange termijnbelangen prevaleren boven de korte termijn.

Waarderijk ondernemen: van organisatie naar floratie

bloemdikklein De outer governance met de succesbeheersingscyclus is gericht op organisation, met bedrijfskundige methoden. Voor de inner governance met zijn uitdagingscyclus (waardecreatie en -beleving door energetische ontwikkeling) is floration (floratie) het trefwoord. Het gaat om het natuurlijk laten bloeien van een zaak. Niet organen maar de bloei- en groeikracht staan voorop. Floratie wordt gesymboliseerd door de bloem met de 4 waardeterreinen op deze website. Het ontstaat vanuit DAO, De Aanwezige Oerkracht. Waarderijk ondernemen is een voortdurend hieruit voortkomend emergent  proces.

Bloeikracht komt voort uit neopreneuring. Eigen floratie komt voort uit het laten floreren van de zaak van de klant.
Verschillen tussen neopreneurstijl en managementstijl en coachstijl staan in dit neopreneursurvey weergegeven.
De waardewerker vervangt de geldwerker en de taakwerker met innerlijke regie als uitgangspunt.
Het ombuigen van een zaak van organisatie naar floratie is in het verlengde van neopreneurschap gebaseerd op aandacht voor onder meer de volgende issues:
– sterkten en kansen voorop en niet verbetering van de zwakten
– werkelijkheid en intenties als uitgangspunt
– regie b
ottom-up op basis van vertrouwen
– eigenaarschap bij de medewerkers door zelfsturing
– kwaliteitsgericht vakmanschap op de juiste plek
– mensgerichte open cultuur

– evenwichtige aandacht voor alle stakeholders met klant centraal
– teamgeest voor wij-gerichte cocreatie
– goed omgaan met verschillen in het bedrijf als geheel
– innovatieve houding met leren leren
– betekenisgevende en waardengedreven attitude
– verandering door herwaardering in overzichtelijke stappen
– lange termijn-gericht met sociale impact

De hier gepresenteerde innovatieve benadering vereist flexibiliteit en inlevingsvermogen. Het is daarom gericht op de innoverende dienstverlener die waardedragend wil ondernemen, dus waardewerker is..

Uitvoering waardewerken
Iets heeft pas reële waarde als het wordt waargemaakt. 95% van wat een mens doet gebeurt vanuit het on(der)bewuste. Het is bij het her- en omwaarderen dus de kunst bij bewustzijn het onderbewuste te beïnvloeden. Bewust waarmaken berust op een cybernetisch proces door het stellen van doelen en het volgen of deze worden gerealiseerd. Met directe interpretatie van wat werkt met eventueel directe herkadering en bijsturing. De waardewerker werkt primair vanuit innerlijke regie, dus bovenlangs in het eerder getoonde schema waarderegie. De uiterlijke regie is de nodige aanvulling hierop. Bij de monitoring van de gang is de genoemde dieptemaat een belangrijk instrument omdat het direct de werkingsintensiteit spiegelt.

a. Mindsetting: probleem = situatie = kansen
Doelen zijn concreet gewenste resultaten. Neem jouw belangrijkste levensthema’s en doelen. Hier dus primair gericht op de zaak maar het kan persoonlijk ook betrekking hebben op gezondheid, relaties, ontwikkeling, financiële positie, bijdragen en geluk.

Per specifiek doel wordt voor een issue aangegeven:
– wat is de situatie nu, met waarderingsmaatstaf 1 t/m 10

– de wenselijke situatie met deze waarderingsmaatstaf als die gerealiseerd is
– moeilijkheid om het te bereiken in een cijfer

– meetbaarheid, tijdsbeslag en eindtijdstip van de prestatie
– welke kansen zijn er dus ?
– hoe kan het performanceniveau worden verhoogd om het wel te bereiken ?

b. Sensetuning: belichaming van betekenis
Waardenpatronen representeren betekenis, zin en gevoel. Het waardenveld/energieveld wordt benoemd in kernwaarden. Voor neopreneur bijvoorbeeld: creativiteit, levensvervulling, zelfexpressie, rendement .
Per zakelijk issue kan daarna een waardering worden gegeven. Bijvoorbeeld voor een bepaald segment zakelijke relaties: behulpzaamheid: 9, creativiteit: 8, status: 6, zekerheid: 5. Invulling van de waarden kan geschieden met het eerder genoemde PDF-document ondernemerswaarden. Aldus kan dan door afstemming van de kernwaarden met de waarden voor zakelijke relaties worden vastgesteld welke kernwaarden de klantwaarden kunnen ondersteunen. De succesfactoren worden hierbij dus aangehouden tegen de welldones van de klant.

Het waardenveld.
De betekenissamenhang, kan oa. zichtbaar worden gemaakt door waarden onder te brengen in waardensystemen als de oertypenkleurenschema’s, behoeften-/motivatieschema’s, spiral dynamics, value-surveys met soorten waarden, demo- en psychografische lifestyle-surveys en eerder beschreven typen ondernemers.

Bij sensetuning worden ook persoonlijke (kern)waarden met de zakelijke afgestemd om de mate van overeenkomst en verschil te kunnen constateren.

Sensetuning is erg essentieel voor leidinghebben dat op alle aspecten van de omwaarderingscyclus betrekking heeft. Je hebt pas leiding als je ook zelf betekenis belichaamt. Dat is de kracht om goed te kunnen omgaan met situaties. En of je daadwerkelijk krachtig staat kun jij je lichamelijk en geestelijk bewust worden door gebruik van bijvoorbeeld afgeleiden van martial arts als aikido en chi kung. Het is dus zaak deze methoden te integreren in je bestaan. Je voelt daadwerkelijk of en wanneer je in je kracht staat. Verbinding met je kern, je wezen/zijn, genereert betekenis. Hoe dieper de verbinding met de kern hoe meer energie. En hoe meer verbinding des te groter wordt de betekenis in het grotere geheel. Verbinding komt niet alleen uit het hart maar vooral daarachter uit de ziel.

De kernwaarde voor jouw eigen leven kan als volgt worden gevonden: wat zou je doen als je nog 5 jaar, nog 1 jaar, een maand te leven had ? Opschrijven ! Het wordt echt aangescherpt bij de vraag: wat zou ik doen als je nog een dagdeel te leven had. Kijk vooral naar wat intuïtief naar boven komt. Opschrijven om nooit meer te vergeten !

c. Worktuning: realiseren = doen wat werkt
Vanuit waardenpatronen wordt door samenspel, cocreatie en teamgeest  de performance geleverd waar men op is gefocused. Het brengt een flowgevoel. Graadmeter is het energieniveau. Waardeer dat met de dieptemaat.
De volgende attentiepunten kunnen sturing geven bij het realisatieproces:

Attentiepunten op persoonlijk niveau
– welke gevoelens heb je bij het bereiken van doelen

– wat werkt er en wat niet (succes- en faallijst)
– blokkades, emoties en neuro/breinenergetica

– bewustwording van jouw onbewuste performancelimiet
– het opzetten van een innerlijk succesteam
– uptuning van performanceniveaus
– wat dient er te worden herkaderd op basis van ervaringen en wat te worden verankerd

Attentiepunten op groepsniveau:
– inschakelen leidt tot verbinden en vertrouwen
– wederkerigheid met win-win mentaliteit

– jouw werkelijkheid en relaties zijn een interpretatie

– eind in beeld houden: wat aandacht krijgt groeit
– zelfsturende teams
– improvisatie

Attentiepunten op zakelijk niveau:
– wat zijn de werkelijke uitkomsten ?
– op welke performance wordt echt gefocusd ?

– wat zijn onze do-wells, de succesfactoren en de welldones ?
– welke indicatoren geven dat aan ?
– welke waarde en klantwaarden laten groeien en bloeien ?

d. Knowledge-tuning
Kennis, competentie en weten wordt gevoed vanuit opgedane ervaringen in de praktijk, aangevuld met wetenschap/vakkennis. Kennis van succesfactoren en ambitiekennis zijn er het resultaat van. De dieptemaat geeft de kracht aan van de ambities zowel op zakelijk als op persoonlijke niveau. Dat vergt zelfkennis. Stel voor persoonlijke ambities en zakelijke ambities nog maar eens vast waar je zit op de schaal van de dieptemaat.

Het gaat hierbij vooral om het laten floreren van menselijk kapitaal, vooral talent en intellectueel kapitaal. Financiële intelligentie kan met eufinance-denken het systeemkapitaal ten goede ondersteunen.

Uitkomsten
Eigenlijk is betekenisondernemen, waardedragend ondernemen en waarderegie voortdurend performen op waarde. Voorwaarde voor blijvende invloed is dat het contextgedreven gebeurt.

Samenvattend kun je vanuit de beschreven referentiekaders zeggen dat impact en voordelen van betekenisondernemen en waarderegie zich als volgt laten kenmerken:
– neokijk op ondernemen door de bril van betekenis, weldaad en waarde
– valuetuning met de klant is uiteindelijk de kern van de zaak
– waardebesef dat zich uit in welldonisme (weldaden) en de waardeformule van de zaak
– inzicht in de pijlers van draagkracht voor de persoon en de zaak
– eerste indruk van het waardeprofiel voor de persoon en de zaak
– inzicht in het basismodel en te hanteren framework voor de waardedragend ondernemen
– type ondernemerschap met bijhorende mythe en hoofdkernwaarde voor profilering de identiteit
– wat waardemaken is: namelijk toepassen van de waardecycli en sturen op waardedragers
– veranderen is energetiseren van andere waarden: omwaarderen
– waarderegie dat bestaat uit een uitdagingscyclus en een beheersingscyclus 
– bedrijfsenergetica die vooral berust op inner en outer governance
– de betekenis van inner governance en brein/neurocontrol

– de inhoud en betekenis van company euconomics
– standing staat achter branding. Het gaat er aan vooraf
– contextstanding is de eigenlijke basis voor klantcommunicatie
– waardejammen als basishouding voor waardewerken
– wat een waardewerker is en hoe waardewerken kan worden waargemaakt
de principes van neopreneuring gericht op bloeikracht tov. managen en coaching
wat jouw zaak en jou meer waard maakt

Do: Jouw vermogen is een weerspiegeling van de manier waarop je jouw vermogens gebruikt !