framework waardecompostie

Waardecompositie omvat profilering van de identiteit en waardemaken:

A. Profilering identiteit van de zaak door:
1. bepaling type ondernemerschap
2. oertypering van jouw zaak met jouw mythe
3. sleutelactiviteiten met hoofdkernwaarde.
B. Waardemaken door:
4. toepassing van waardecycli
5. sturen op waardemakers

1. Type ondernemerschap
Geënt op het basismodel hierboven en hierna nog volgende gebruikte indeling kun je de volgende onderverdeling naar type ondernemer maken. Het is enerzijds een middel voor vaststelling van de oertypering en anderzijds toetsingsmiddel voor de ervaren oertypering. typenondernemers

Door waardering van de eerste tien aspecten per type onderneming in ondernemerswaarden kun je concluderen waar je in het ondernemersspectrum zit. Het PDF-document kan ook gebruikt worden voor het vaststellen van betekenis en waardenpatronen zoals hierna genoemd bij waardedragers. Het kan ook gebruikt worden voor sensetuning als op de volgende webpagina beschreven.

2. Oertypering van jouw zaak met jouw mythe
Een oertype geeft aan wie je eigenlijk bent, de identiteit van jouw zaak. Gevoeld. Het drukt de diepte van de betekenis uit, zoals ook bijvoorbeeld ook een metafoor of symbool dat kan doen. Het komt tot uitdrukking in jouw mythe, jouw echte verhaal. Een bezielde zaak vereist kennis van het oertype dat je in wezen bent. Het vertegenwoordigt tevens de hoofdkernwaarde waarop alles is terug te brengen en van waaruit je handelt. Het gaat hierbij altijd om het nu, de bestaande situatie. Het is eerder ’talk your walk’ dan ‘walk your talk’. Wel met passende schoenen. Die voel je immers niet ! Een gewenst oertype is een fictie en is daarom onecht. Charisma komt voort uit het doen zoals men is en niet zoals men wil zijn.

Met deze matrix (vrij – ordelijk en persoonlijk – sociaal) kun je gemakkelijk over de eigenheid en identiteit van jouw zaak helderheid verkrijgen. Ook intuïtief. Is het  blauw, rood, geel of groen ? Uiteraard is de kleur wel die van de hier bedoelde context. Het gaat er natuurlijk om deze identiteit als sterkte te gebruiken bij het dagelijks functioneren. Het geeft ook  de relatieve positie van jouw zaak aan in het hele spectrum van mogelijke andere identiteiten. Het is zowel toepasbaar voor de zaak als persoonlijk.

3. Sleutelactiviteiten
Analoog aan de cirkel met oertypen zijn hierna de sleutelactiviteiten die kenmerkend zijn voor de oertypen aangegeven. De ontwikkeling ervan versterkt waardebeleving en waardecreatie. Ze verwijzen naar de hoofdkernwaarde.01waardespiraaluitvoeren

De relaties held/presteren en magiër/kiezen van respectievelijk oertypen en sleutelactiviteiten behoeven wellicht toelichting. De rest spreekt redelijk voor zich. Een held gaat het pad op van levensvervulling. Om dat te realiseren is een op uitdaging en prestatie gerichte mindset nodig. Van magie kan alleen sprake zijn wanneer duidelijk gekozen wordt omdat dan pas energie vrij komt die gericht kan worden op te bereiken resultaten.

4. Toepassing waardecycli.
Waardemaken komt tot leven in de waardecycli:

– eigenwaarde: selfcontrol/zelfsturing; via zelfkennis naar zelfexpressie
– groepswaarde: samenspel; via samenwerking naar teamgeest

– attitude (geestwaarde): bezieling; via inspiratie naar zingeving
– materiele waarde: systeemsturing; via kennis succesfactoren naar opbrengsten/rendementwwaardecycli

Het issue hier is de ontwikkeling van het (latente) waardepotentieel op de 4 genoemde gebieden, gericht op de kern, de W, de weldaad door valuetuning met de klant. Ook gebruik van het onbenutte waardesurplus op de genoemde waardegebieden kan een enorme betekenis hebben. Denk bijvoorbeeld aan het beter benutten van het sociale waardesurplus, de sociale overwaarde, door intensiever gebruik en delen van elkaars kennis en kunde.

5. Sturing op waardemakers
Er wordt gestuurd op de hierna genoemde waardemakers waarop de sturingsparameters worden gericht:

ideeën en gecreëerde kansen die de maat zijn voor innovatie;
betekenis, de samenhang van onderliggende waarden die voor bepaalde thema’s gelden, gericht op klanten en maatschappij. Deze zijn de basis voor sense-making (sense = zin en gevoel);
– performance: de prestaties van dienst, product en merk als uitkomsten voor opbrengsten en rendement door samenspel en toepassing van company euconomics;
– ambitiekennis die kan worden gemeten met de  hierna weergegeven dieptemaat. Het gaat over de mate van zelfkennis en geeft ook de mate kennis van succesfactoren aan met er bijhorende vakkennis. Wanneer je iets volledig met hart en ziel leeft of je er zeker van bent heb je het diepste niveau, het ultiem effectieve niveau te pakken. Stel voor eigen ambities zelf maar eens vast waar je zit op de schaal van de dieptemaat. Zowel  persoonlijk als zakelijk.

Ambitiekennis door dieptemaat


Toelichting op schema sturing op waardemakers
De verticale lemniscaat hierboven heeft betrekking op de ‘zaak’. Het laat volgende cyclus zien: inspiratie geeft zicht op ideeën en kansen en leidt vanuit de waardenpatronen tot betekenisgeving. Deze vormen de basis voor kennis van succesfactoren, die performance en rendement bewerkstelligen. Dat is weer een uitgangspunt voor verdere inspiratie etcetera.
De horizontale lemniscaat  heeft betrekking op de mens. Het niveau van zelfkennis is de basis voor zelfexpressie. Performance door samenwerking geeft teamgeest. Teamgeest stimuleert weer het niveau van zelfkennis etcetera.