oersterk bedrijf

Een oersterk bedrijf of liever nog een oersterke zaak steunt op maatschappelijke betekenis en waarde. Welke boodschap, discus, wordt door jou en jouw zaak de wereld ingeworpen.? Insideout, vanuit eigen kracht. Voor neopreneur is dat versterken van betekenis en waarde van de zaak. Zaak omdat dat nadrukkelijk appelleert aan waar jij en jouw bedrijf voor staat. Neopreneur is betekenisondernemer. Neo staat voor natuurlijke energetische orde die de basis vormt voor natuurlijke waardegeneratoren en energiestuwers met maatschappelijke betekenis en waarde. Onderstaand schema geeft aan welke thema’s van invloed zijn op het versterken van deze betekenis en waarde zoals die spelen bij het ondernemen. De betekenis komt tot uitdrukking door de waardeformule vergezeld van jouw weldaad voor de klant. Daarnaast is een waarderijke zaak met een systematische waardecompositie, veel energie en een goede waarde-uitvoering noodzakelijk om oersterk te zijn..Is jouw zaak waarderijk? Is het een waarderijk ?
Deze thema’s worden uitgewerkt in deze contentwebsite.

Waardeformule

De waardeformule geeft de zin aan van het bedrijf: de betekenis van de zaak. Ten grondslag aan een goede waardeformule ligt waardebesef. Waardebewustwording is dus allereerst van groot belang en daarop zijn de andere hierna genoemde onderwerpen gericht.

Waardecompositie

Het framework van waardecompositie omvat enerzijds de oertypering van de identiteit van de ondernemer en van de zaak. Met de hoofdkernwaarde. Tevens hoe waarde gecreëerd kan worden door toepassing van zgn waardecycli en op welke waardedragers gestuurd dient te worden.  

Identiteitsprofilering van de zaak door:

Waardemaken door:

Bedrijfsenergetica

De componenten van bedrijfsenergetica, gericht op het energetisch omwaarderen vanuit innerlijke en uiterlijke regie met ondersteuning van adequate bedrijfskundige methoden.

Kracht waarde-uitvoering

Kracht waarde-uitvoering  De wijze van werken van de waardewerker en de uitkomsten worden hier in beeld gebracht.

Deep business: zin in de de zaak !
Hierbij is het de vraag in hoeverre jouw zaak en dienstverlening een weldaad is. De waardeformule van jouw zaak, de betekenis, wordt aangegeven met een zogenaamde diepzin. Verwijzend naar het basismodel waardebesef verder hieronder, wordt daarbij het wie, waarom, wat en hoe van de zaak -als weldaad gevaluetuned- aangegeven.

Neopreneur als voorbeeld:
Neopreneur helpt als mentor, leraar en betekeniseconoom (wie) innoverende dienstverleners (voor wie) bij het opzetten en effectueren van hun waardeformule als weldaad met waarderijk ondernemen (wat) omdat alleen weldaad en waarde levensvervulling en rendement geven (waarom). Door bedrijfsenergetica, dat omwaarderen en innerlijke en uiterlijke governance omvat, wordt  dat waargemaakt ondersteund met bedrijfskundige methoden (hoe).

Waar nodig wordt samengewerkt met partners (met wie).
Verder zijn waar en wanneer belangrijk voor het kiezen van kanalen voor profilering van de dienstverlening. Voor neopreneur zijn dat deze contentwebsite, persoonlijk mentorschap en deelname aan evenementen en cursussen voor innoverende dienstverleners.
Hoeveel kan worden beschreven in termen van gewenste omzet, winst, rendement en dergelijke.

De zaak van neopreneur is waardebesef bij ondernemen versterken en helpen waardewerken.
Bijhorende zinspreuken kunnen zijn: Jijzelf en jouw zaak als weldaad. Jouw zaak en jezelf meer waar(d) ! Kleur aan jouw zaak en jezelf ! Wees een waarderijk !

Vervullen van verlangens geeft betekenis, Helderheid in maatschappelijke betekenis, waarden en waarde geeft de basis voor levensvervulling. Creëer dus een stevig waardefundament. Waarden zijn de bewuste en onbewuste drijfveren die vanuit positieve intenties het gedrag sturen. Ken het belang van jouw waarden. Wordt waarde-eigenaar ! Alleen met vervulling van waarden is het leven waardevol.

Diepte van ondernemen.
Wanneer je jouw diepzin hebt verwoord kun je met de hierna volgende dieptemaat bepalen waar je staat. Met andere woorden: in hoeverre geloof je er zelf in en handel je ernaar ? Hoe diep, dus met welke mate  van zelfbewustheid, duurzaamheid  en betekenis, onderneem jij nu ? En wil je dat diepgaander ?

Valuetuning

De dienstverlening is pas echt geslaagd wanneer deze als weldaad – als een goede en aangename daad- wordt ervaren door klant en dienstverlener. Dan is er sprake van een geslaagd  optimaal resultaat. Zowel voor jouw zaak als voor de zaak van de klant. Met zaak wordt hier bedoeld waarvoor men staat en gaat.
De beste garantie hiervoor is valuetuning, een goede afstemming bij waardecreatie in de dienstverlening. De bijhorende aspecten staan in het volgende schema aangegeven.

weldaadCentraal staat natuurlijk dat de problemen bij de klant worden opgelost na het zichtbaar maken van de oorzaken ervan. Uiteindelijk is alles gericht op het profijt voor de zaak van de klant, de well-dones, op de eigenlijke klantwaarden. Ervaren door de klant zelf dus. Uitgangspunt is dat deze aansluiten bij de eigen succesmakers, succesfactoren, de do-wells, de sterkten van onze eigen zaak en bedrijvigheid. De eigen klantactiviteiten (klantbetekenis-werk)  moet middels de customer journey op de activiteiten (het betekenis-werk) van de klant zelf worden afgestemd. De context van betekenis- en waarderijk maken van de klant zelf dient daarbij goed te worden verstaan.. 

Betekenis staat centraal bij welldonisme. Weldaadeconomie is euconomie (eu = goed). Duurzaamheid  zit vaak nog in de hoek van doing no harm. Doing good heeft impact op de maatschappij als uitgangspunt. Een goed eucosysteem is daarbij het contextuele platform voor de dienstverlening. Voor de zaak kun je dat aanduiden als company euconomics. Inhoud en betekenis daarvan worden later op de webpagina’s uitgelegd

Basismodel waardebesef

Van dieper ondernemen kan alleen sprake zijn als dat binnen de juiste kaders en context plaatsvindt. Daarvoor is dit model de basis. Menselijke behoeften blijven centraal staan bij alle activiteiten. In het schema worden die verwoord met het, wij, ik en dit. Zij komen overeen met de respectievelijk niveaus van het behoeftenschema van Maslow (respectievelijk materieel/fysiologisch, sociale acceptatie, waardering, zelfontplooiing). Het schema geeft aan van waaruit men handelt. En dat is in de kern altijd weer vanuit de natuurlijke menselijke behoeften.

Het bovenstaande basisschema waardebesef wordt gebruikt om te kunnen laten zien wat waardedragend ondernemen is, hoe draagkracht vergroot kan worden en welke genoemde categorieën waarden ontwikkeld kunnen worden.
W in het concentrische midden staat voor de weldaad, de welldones, de uiteindelijk geleverde klantwaarden. Daarop is alles gericht.

Oersterk door draagkracht
Het model geeft aan dat draagkrachtig ondernemen bestaat uit denkkracht + wilskracht + gevoelskracht + daadkracht. Het zijn de basisfactoren die tevens de ja-kracht van gericht leven en zakendoen tot uitdrukking brengen.
Geef ze zelf maar eens een waardering voor een eerste indruk van jouw draagkracht. Genoemde draagkrachtfactoren vertegenwoordigen respectievelijk de mentale, spirituele, emotionele en fysieke energie. Ontwikkeling van deze energieën leidt tot grotere verbondenheid, een geëngageerde bedrijfscultuur die de basis is voor prestaties. Bij mentale energie gaat het hierbij om een heldere focus, bij spirituele energie om kracht van bezieling en passie, bij emotionele energie om een zo groot mogelijke waarden- en betekenisverbondenheid en bij fysieke energie om een zo goed mogelijke conditie en resultaten.

Huidige waardeprofielen 
Jouw persoonlijk waardeprofiel komt tot uitdrukking in weldaad/klantwaarden + eigenwaarde + groepswaarde (van jouw team met jouw inbreng) + attitude (geestwaarde) + materiele waarde.  Al deze aspecten gewaardeerd op de schaal van 1 t/m 10 en gedeeld door 5 geeft het algehele waardeniveau van jouw persoon aan….

En hoe is dat voor jouw zaak ? waardeprofielzaak  

Ook hier weer de vraag waar komt het gemiddelde op uit ?

Zo is in eerste instantie als het goed is een eerste indruk gekregen van jouw ondernemerskracht